3 Merli Restaurant

West Broadway – New York , NY

Restaurant Renovation    with DOC Architects